Lasteaiast

Meie tunnuslause:

USU ENNAST NAGU TÕRU, SIIS SAAB SINU ELUST TAMM..... (Valmar Adams „Õhtune valgus”1984)

Tartu Lasteaed Tõruke avati 1962. detsembris. Lasteaed on 4 rühmaline, eesti õppekeelega Tartu linna munitsipaallasteaed. Lasteaia struktuuri muudetakse vajadusel direktori käskkirjaga, struktuuri aluseks on laste vanuseline koosseis.

Tartu Lasteaed Tõruke asub Tartus Tammelinna piirkonnas, mistõttu õppekavas rõhutatakse looduse, tervise ja keskkonna tähtsust. Palju pööratakse tähelepanu arendavate tegevuste läbiviimisele õuealal ning laste tervise hoidmisele ja tugevdamisele.

Keskseteks teemadeks on koduloost lähtuvad teemad ning rahvakalendri tähtpäevad, mille aluseks on looduse aastaring. Lasteaias pööratakse palju tähelepanu uurimisele ja vaatlemisele looduses ja ümbritsevas keskkonnas, õppetegevust toetatakse sagedaste õppekäikudel viibimistega väljaspool territooriumi.

Lasteaed kuulub tervist edendavate lasteaedade võrgustikku ja on liitunud „Kiusamisest vabaks” lasteaedade programmiga. Õppetegevustes kasutatakse erinevaid aktiivõppe meetodeid, õpikäsitus on lapsest lähtuv ja põhineb üldõpetuse põhimõtetel.

Lasteaed väärtustab lapse rõõmu ja loomulikku ning vaba tegutsemislusti, mille kaudu tekib huvi ümbritseva elu vastu ning soov õppida.
Peame oluliseks sõbralikku õhkkonda nii laste kui töötajate hulgas ning väärtustame koostööd vanematega.
Lisaks õppekavast tulenevatele tegevustele tegutsevad lasteaias mitmesugused huviringid, millest on võimalik lapsel huvi ja lapsevanema soovi korral osa võtta.

Lasteaed võtab aktiivselt osa erinevatest ülelinnalistest üritustest ning osaleb Tammelinna Seltsi tegevustes. Heaks koostööpartneriks on kujunenud piirkonna raamatukogu.

Lasteaial on oma laul.

Meie visioon: Hea on tõrul sirguda suure tamme all
Rõõmsameelne laps loovas ja arendavas kasvukeskkonnas, kus arvestatakse iga lapse individuaalsust ning saavutatakse kooliks valmisolek.
Missioon: Koostöös vanematega hoiame ja tugevdame laste tervist, suuname laste isiksuse arengut ja kujundame nende väärtushinnanguid, valmistades nad kooliks ette.